Algemene
Voorwaarden

Artikel 1. Wettelijke bepalingen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Designkru, gevestigd te Wilgenstraat 16, 6438GS Oirsbeek, kvknummer: 76043762
2. Opdrachtgever: de wederpartij van Designkru.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Designkru.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designkru gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Designkru verrichtte handelingen.
2. Door acceptatie van een offerte of mondelinge overeenkomst met Designkru verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Designkru en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Designkru en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. De door Designkru gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Designkru is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of mondeling binnen 30 dagen, aan Designkru wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. De bedoelde bevestiging dient binnen 30 dagen door Designkru te zijn ontvangen.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Designkru zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze aanvullende wijzigingsovereenkomst geeft voldoende nauwkeurig aan op welke elementen de oorspronkelijk gesloten overeenkomst wordt gewijzigd. Indien grove onenigheid bestaat over de uitleg van de gewijzigde overeenkomst, dient te worden gekozen voor een uitleg die in het licht van de tekst van de overeenkomsten en gedragingen van partijen het meest voor de hand ligt. Indien dit, naar beoordeling van Designkru, niet tot een redelijke uitleg leidt die voor beide partijen in redelijkheid dient te worden aanvaard, dient bij de uitleg van de gewijzigde overeenkomst te worden gekozen voor de uitleg die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van partijen kan worden verwacht (Haviltex-norm).
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Designkru niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reizen verblijf, verzend-, en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
7. Designkru kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Designkru redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodieke bedragen, geldt dat Designkru gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 30 dagen de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2. Tariefswijziging in algemene zin kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Designkru van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3. Tenzij anders overeengekomen geldt dat volledige betaling van facturen binnen 14 dagen (twee weken) na factuurdatum dient te geschieden, overeenkomstig lid 6 van dit artikel. Uitzondering hierop vormt de ontwikkeling van een volledige website, waarbij geldt dat 40% van de totale kosten na het goedkeuren van de offerte dienen te worden aanbetaald. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen en naar volle tevredenheid van opdrachtgever van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet online geplaatst.
4. Tenzij anders overeengekomen: Facturering van onderhoudskosten, hosting, SSLcertificaten en domeinnamen gebeuren per jaar vooraf. Jaarlijks ontvangt de opdrachtgever een factuur betreffende de kosten van het aankomende kalenderjaar. Betaling dient voldaan te worden binnen 14 dagen, waarbij geldt dat de betaling voor de gestelde termijn door Designkru dient te zijn ontvangen. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
5. Een maand na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen (2 weken) na factuurdatum te geschieden, op de door Designkru aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, hierbij geldt dat de betaling binnen maximaal 14 dagen (2 weken) door Designkru dient te zijn ontvangen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever. 8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze opdrachtgever ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de opdrachtgever de offerte ondertekend heeft.
8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel (d.d. december 2020) de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Designkru echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 5. SEO

1. Deze voorwaarden gelden voor een afgesproken termijn voor een bestaande website.
2. Met SEO wordt bedoeld het organisch beter vindbaar maken van een website.
3. Designkru is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het werkelijke SEO resultaat, er zijn namelijk factoren als: Aantal bezoekers, kwaliteit van de website, hoeveelheid zoekopdrachten naar specifieke zoekterm, en partijen als Google, en Bing bepalend in het uiteindelijke resultaat.
4. Designkru streeft naar de best mogelijke zoekresultaten op een geheel vrije en eigen werkwijze.
5. SEO- diensten hebben geen enkele slagingsgarantie zoals omschreven onder punt 5.3.

Artikel 6. Onderhoudscontracten

1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld: – Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk. – Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de opdrachtgever doorberekend. – Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
3. Onderhouderhoudscontracten staan voor een bepaald aantal uren dat Designkru werkzaamheden, gespecificeerd in lid 2 van dit artikel, verricht. Afhankelijk van het type onderhoudscontract verschilt dit aantal uren. Uren die overblijven gaan over naar de volgende maand. De overgebleven uren gaan echter niet mee naar het volgende jaar, dit om te voorkomen dat zich een groot aantal uren opbouwt. Eveneens is er geen restitutie van de overgebleven uren mogelijk. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.
4. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen (2 weken) na ondertekening van het contract worden voldaan.
5. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
6. Relaties die niet expliciet een onderhoudscontract hebben afgesloten voor Onderhoud, Updates en Beveiliging zijn zelf volledig verantwoordelijk voor mogelijke gevolgen.

Artikel 7. Webhostingcontracten

1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig zakelijk webhostingcontract voor een bestaande website.
2. Designkru zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor: – Het maken van een automatische dagelijkse back-up van de website bestanden en database(s). Deze back-ups worden automatisch minimaal 6 dagen bewaard. Designkru kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de back-up (door welke reden dan ook) corrupt raken en daardoor niet meer te herstellen zijn. – Een correcte domeinregistratie en verlenging hiervan. – Het verlenen van aansluiting op het systeem voor de in de overeenkomst bepaalde diensten. – Het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden (zoals server en mail). – Een passende beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden. – Designkru geeft uitdrukkelijk geen garantie op onbelemmerde toegang tot het systeem en garandeert niet dat er te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten en/of derden producten.
3. Designkru is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Designkru te verrichten aanpassingen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Designkru ontstaat.
4. Designkru kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.
5. In het geval de opdrachtgever onjuiste domeinnamen bestelt, dan wel ter uitvoering van de overeenkomst aan Designkru onjuist verstrekt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. Designkru zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden.
6. Designkru is niet aansprakelijk voor het verliezen door de opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
7. Designkru heeft het recht de domeinnaam en/of webhosting ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst (en de daar bijhorende betalingen).
8. Indien het dataverkeer en/of server gebruik (CPU, RAM en harddiskruimte) toerekenbaar aan de opdrachtgever onredelijk hoog is ten opzichte van andere opdrachtgevers, of het systeem stoort, is Designkru gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken.
9. Indien de webruimte van de opdrachtgever besmet is met een virus en/of gehackt is heeft Designkru het recht om de website verwijderen. Tegen betaling van een vergoeding kan Designkru ingezet worden om dit probleem op te lossen, maar is hiertoe niet verplicht. Zonder onderhoudscontract bedragen deze kosten € 200.
10. Designkru is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat een van de servers op een e-mail blacklist komt te staan waardoor email verkeer mogelijk niet meer succesvol kan worden verzonden. Designkru tracht er echter naar om binnen redelijk termijn deze server van de desbetreffende e-mail blacklist af te halen.
11. Al het e-mailverkeer dat door een van de servers van Designkru verloopt wordt automatisch en/of handmatig gescand op SPAM en virussen, mocht een bericht gemankeerd worden als SPAM of een virus bevatten dan heeft Designkru het recht om dit bericht niet te bezorgen zonder de opdrachtgever hier over in te lichten.
12. Indien Designkru ervoor kiest een specifieke webhosting dienst te beëindigen, kan Designkru het contract met een opzegtermijn van 30 dagen opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd. De opdrachtgever heeft dan het recht om de websitebestanden en bijhorende databases op te vragen bij Designkru gedurende 6 dagen na opzegging. Designkru is in dat geval alleen verantwoordelijk voor het aanleveren van deze bestanden en niet voor het overzetten en configureren van de website en bijhorende zaken op een andere server bij een derde partij.
13. Kosten van een webhosting contract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen (2 weken) na ondertekening van het contract worden voldaan.
14. De opzegtermijn van een webhosting contract is 30 dagen voor het einde van de contractdatum, waarbij geldt dat de opzegging uiterlijk 30 dagen voor het einde van de contractdatum door Designkru dient te zijn ontvangen.
15. Indien de opzegging van een webhosting contract niet uiterlijk 30 dagen voor het einde van de contractdatum door Designkru is ontvangen, geldt de overeenkomst als met een jaar stilzwijgend te zijn verlengd onder dezelfde voorwaarden.

Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
2. Designkru mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Ontwerp & Realisatie door Designkru + [jaartal]’, of woorden van gelijke strekking. Daarnaast heeft Designkru het recht om een portfolio afbeelding op zijn bedrijfswebsite (www.ictlimburg.nl) te plaatsen met daaronder een korte reactie van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst

1. Designkru zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door Designkru zullen worden nagestreefd. Indien onenigheid bestaat over het resultaat van de dienstverlening, wordt, onverwijld, door partijen in samenspraak gezocht naar een passende oplossing. Indien partijen het niet eens worden over de inhoud van deze passende oplossing, geldt dat Designkru hierin in redelijkheid het laatste woord heeft.
2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaald persoon en/of bedrijf zal Designkru steeds gerechtigd zijn deze persoon en/of bedrijf te vervangen door een of meer andere personen en/of bedrijven met dezelfde kwalificaties.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Designkru aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Designkru worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Designkru zijn verstrekt, heeft Designkru het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Designkru is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Designkru kenbaar behoorde te zijn.
5. Designkru zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
6. Indien door Designkru of door Designkru ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart Designkru voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 10. Wijzigingen en meerwerk

1. Indien Designkru op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Designkru worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Designkru. Designkru is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Designkru opdrachtgever tevoren schriftelijk, telefonisch of anderszins informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Designkru van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 11. Duur en beëindiging

1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 30 dagen. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar.
2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
3. Designkru kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Designkru gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
4. Designkru heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Designkru niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Designkru zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Designkru kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 12. Levering en levertijd

1. De in de getekende of mondeling overeengekomen overeenkomst genoemde opleverdatum zal worden aangehouden met eventuele aanpassing van die datum bij overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van data door de opdrachtgever.
2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan opdrachtgever om de website af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de website of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Indien Designkru aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Designkru is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Designkru is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Designkru aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Designkru beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Designkru is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Designkru is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarde, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Designkru aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Designkru toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Designkru aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Designkru of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14. Overmacht

1. Designkru is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Designkru geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Designkru niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Designkru of van derden daaronder begrepen. Designkru heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (Verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Designkru zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Designkru kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Designkru ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nakomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Designkru gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Designkru voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Designkru toerekenbaar is. Indien Designkru uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Designkru zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Designkru, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Designkru en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 16. Diverse bepalingen

1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. Relatieve bevoegdheid rechter: de rechter in de arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Designkru valt, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Designkru het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
5. Designkru kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen (2 weken) na bekendmaking van de wijzigingen op de bedrijfswebsite van Designkru (www.ictlimburg.nl). Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
6. Designkru heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 17. Derden

1. Designkru is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Designkru doorgevoerd.
2. Designkru is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 18. Intellectuele eigendom

1. Designkru behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Designkru heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud

1. De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan Designkru. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting, met uitzondering van het Designkru-account. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever. Het Designkru-account is uitsluitend bedoeld voor onderhoud en aanpassingen. De inloggegevens van dit account worden niet aan de opdrachtgever verstrekt.
2. Alle door Designkru in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van Designkru totdat de opdrachtgever alle verplichtingen (en betalingen) uit de overeenkomst Designkru volledig is nagekomen. Op het moment dat deze verplichtingen zijn voldaan ontvangt de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten.
3. De opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen. Dit betekent in ieder geval dat de opdrachtgever de zaken onder eigendomsvoorbehoud van Designkru niet zal verkopen, niet zal verhuizen naar een andere website, niet zal verwerken en/of opnemen in een andere website. Indien opdrachtgever in strijd met deze bepaling handelt, zal Designkru aanspraak maken op een schadevergoeding die qua omvang in overeenstemming is met de door Designkru geleden schade ten gevolge van het handelen in strijd met deze bepaling.
4. Alle door Designkru ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Designkru voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
5. Door Designkru of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Designkru.
6. Mocht er gebruikt zijn gemaakt van Open Source Oplossingen kan hier nimmer copyright op de geleverde source code kunnen rusten. Zie ook artikel Eigendomsvoorbehoud.

Artikel 20. Privacy bepalingen

1. De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door Designkru slechts gebruikt om de aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast worden deze ook gebruikt voor de administratie van Designkru. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
2. De persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal van de opdrachtgever blijven vertrouwelijk. Designkru verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 21. Vindplaats en wijzigingen algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de bedrijfswebsite van Designkru (www.designkru.nl). Tevens liggen deze ter inzage op kantoor.
2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Designkru.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op!
Contact

Diensten

Menu

Copyright © Designkru. All Rights Reserved

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram